Faculty
Xingqian CUI Associate Professor, School of Oceanography, Shanghai Jiao Tong University,

E-mail:cuixingqian@sjtu.edu.cn
Address:School of Oceanography, Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Xuhui Dist, Shanghai
Homepage:https://cuixingqian.wordpress.com/

©2019 SCHOOL OF OCEANOGRAPHY All Rights Reserved.  Contact US