Faculty
Shugui HOU Professor, School of Oceanography, Shanghai Jiao Tong University

E-mail:shuguihou@sjtu.edu.cn; shugui@nju.edu.cn
Address:No. 1954 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China

©2019 SCHOOL OF OCEANOGRAPHY All Rights Reserved.  Contact US